0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ชญาตา เหลี่ยมศิริเจริญ

ศูนย์จักษุ

ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา

เชี่ยวชาญ

  • กระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2557

การศึกษาหลังปริญญา

  • กระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2559

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Corneal Transplantation
  • Refractive Surgery (PRK/LASIK/ICL)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

08:00-17:00

วันพุธ

08:00-17:00

วันพฤหัสบดี

08:00-12:00

วันศุกร์

08:00-17:00

วันเสาร์

12:00-19:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์จักษุ

แพทย์หญิงสรัญญา สมิทธารักษ์
ศูนย์จักษุ
พญ.วริษฐา ลักษณะพุกก์
ศูนย์จักษุ
นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์
ศูนย์จักษุ
พญ.จิภาดา พฤกษาชลวิทย์
ศูนย์จักษุ