0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ชญาตา เหลี่ยมศิริเจริญ

ศูนย์จักษุ, ศูนย์เลสิค

ผู้เชี่ยวชาญ

  • จักษุวิทยา
  • กระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
  • จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กระจกตา และผ่าตัดแก้ไขสายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2559

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Corneal Transplantation
  • Refractive Surgery (PRK/LASIK/ICL)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09.00 - 17.00

วันอังคาร

08:00-17:00

ศูนย์เลสิค
วันพุธ

08:00-17:00

วันพฤหัสบดี

08:00-13:00

วันศุกร์

08:00-17:00

ศูนย์เลสิค
วันเสาร์

08:00-12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์จักษุ

นพ.วรพจน์ ศรีมานันท์
ศูนย์จักษุ
พญ.ปัฐมา วงศ์วัฒนะเดช
ศูนย์จักษุ
นพ.จิรัฏฐ์ นิ่มวรพันธุ์
ศูนย์จักษุ
นพ.ปัณณ์ธนารัช กะสีวัฒน์
ศูนย์จักษุ