0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.จุลสม อินทรลาวัณย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์เขตร้อน และ เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ Perpetual help college of medicine, Phillipines
  • อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

07:30 - 18:00

วันอังคาร

13:00 - 18:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

13:00 - 16:00

วันศุกร์

07:30 - 18:00

วันเสาร์

07:30 - 16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.เฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.อมรรัตน์ นามะสนธิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.ดรรชนี เหล่าประยูรศิริ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ