0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์

ศูนย์ศัลยกรรม

คุณวุฒิ

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  • Plastic Surgery

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2539
  • Faculty of Medicine , Khonkaen University, 1996
  • ศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545
  • Surgery, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2002
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
  • Plastic surgery , Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2004

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00-11:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.เสริมเกียรติ หล่อลักษณ์
ศูนย์ศัลยกรรม
รศ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ
ศูนย์ศัลยกรรม