0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.กีรติ์นุช เรียวโชติสกุล

ศูนย์สูตินรีเวช

ผู้เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

08:00-16:00

วันอังคาร

08:00-16:00

วันพุธ

08:00-16:00

วันพฤหัสบดี

08:00-16:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

08:00-16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
รศ.ดร.นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.พรรณวรา ปริตกุล
ศูนย์สูตินรีเวช