fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.กฤตยะ กฤตย์ประชา

ศูนย์สูตินรีเวช, ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ความเชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) (2544)
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)

วุฒิบัตร

  • สูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

08:00 - 16:00

วันอังคาร

08:00 - 16:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี

08:00 - 16:00

วันศุกร์

08:00 - 16:00

วันเสาร์

08:00 - 16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.พรรณวรา ปริตกุล
ศูนย์สูตินรีเวช