0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.เมธาวี จันทราภาส

ศูนย์หู คอ จมูก

จักษุวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา (จอตา/น้ำวุ้นตา)

ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตร

  • สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตรการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญจักษุวิทยา

การศึกษาหลังปริญญา

  • จักษุวิทยา สาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ต้อกระจก ต้อเนื้อ โรคจอประสาทตา และน้ำวุ้นตา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ชมรมจอตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

17:00 - 20:00

อาทิตย์ที่ 1 3 และ 5
วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

พลเอก รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา
ศูนย์หู คอ จมูก
ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
ศูนย์หู คอ จมูก
นพ.ดนุภัทร รัตนวราห
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง
ศูนย์หู คอ จมูก