0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ณัฐพล เก้าเอี้ยน

สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

ผู้เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (สวนหัวใจ ใส่ขดลวด การสวนหัวใจและหลอดเลือด และการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09:00-20:00

วันอังคาร

07:00-14:00

วันพุธ

09:00-17:00

วันพฤหัสบดี

07:00-12:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

08:00-17:00

แพทย์อื่น ๆ สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

นพ.เฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
นพ.ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
พญ.อัณณาช์ เตรียมอนุรักษ์
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
นพ.เจษฎา ลักขณาวงศ์
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า