0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพ.ณัฐสกล พรภักดีเทวะนุกูล

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)
  • ศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล (2534)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09:00 - 16:00

วันอังคาร

09:00 - 16:00

วันพุธ

09:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

08:00 - 20:00

วันศุกร์

13:00 - 20:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.อรวิภา จาละ
ศูนย์ทันตกรรม
นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ธนัชพร ลยางกูร
ศูนย์ทันตกรรม