0
Cart
Login | Register

พญ.นงนภัส เก้าเอี้ยน

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09:00-18:00

วันอังคาร

07:00-14:00

วันพุธ

09:00-17:00

วันพฤหัสบดี

07:00-14:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

11:00-20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

คุณอลิสา รัญเสวะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
คุณอดิศร ทองรักษ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม
รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม