0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ปานหทัย ทองมาก

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, รพ.จุฬาลงกรณ์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

13:00-15:00

วันอังคาร

08:00-12:00

วันพุธ

13:00-15:00

วันพฤหัสบดี

13:00-15:00

วันศุกร์

08:00-16:00

วันเสาร์

13:00-20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม