0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ปฏิมา วีณะสนธิ

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2552
  • อายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2555
  • ประสาทวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2558

ความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาอายุรศาสตร์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

08:00-20:00

วันอังคาร

08:00-14:00

วันพุธ

08:00-14:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

08:00-15:00

วันเสาร์

08:00-17:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สมองและระบบประสาท

แพทย์หญิงจุฑาฑิพย์ รัตนพันธ์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.ชุติรัตน์ ประมุขสรรค์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.รับพร ทักษิณวราจาร
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.สลิษา ประดิษฐบาทุกา
ศูนย์สมองและระบบประสาท