0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.ภัทร์ศรี อัสดรมิ่งมิตร

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • วิทยาเอ็นโดดอนต์  (รักษารากฟัน) และ ทันตกรรมบูณะ

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2544
  • วิทยาเอ็นโดดอนต์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2548
  • ทันตกรรมบูณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

09.00-16.00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

09.00-20.00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.ดิศวรรณ อื่อเชี่ยวชาญกิจ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพ.ปกรณ์ ชื่นจิตต์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.อรวิภา จาละ
ศูนย์ทันตกรรม