0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.พิมธิดา เลิศขจรสิน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • อาชีวเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

08:00 - 16:00

วันพุธ

08:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

08:00 - 18:00

วันศุกร์

07:30 - 13:00

วันเสาร์

07:30 - 16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.ฉัตรดาว จางวางกร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.ปิยะพงษ์ เลิศอริยะวงศ์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.สุรศักดิ์ อุดมพรพฤฒิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์ตรวจสุขภาพ