0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.พลอยนิล พุทธาพิทักษ์พงศ์

ศูนย์สูตินรีเวช, ศูนย์วินิฉัยทารกในครรภ์

ผู้เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Ultrasound 3D, 4D
  • การวินิจฉัยก่อนคลอด

งานวิจัยตีพิมพ์ในวรสาร/ตำราที่แต่ง

  • Inter-Correlation of Knowledge Attitude and Osteoporosis Preventive Behaviors in women around the age of peak bone mass.

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00-19:00

วันจันทร์

09:00-15:00

วันอังคาร

09:00-17:00

วันพุธ

09:00-15:00

วันพฤหัสบดี

09:00-19:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.อรสา เหมะจันทร
ศูนย์สูตินรีเวช
ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช