fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ฤดี ผาสุกถาวร

ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ด้านผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
  • ตจวิทยา รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2559)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09.00 - 15.00

วันจันทร์

08:00 - 16:00

วันอังคาร

08:00 - 16:00

วันพุธ

08:00 - 16:30

วันพฤหัสบดี

08:30 - 20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม

พญ.ศิลดา กนกรังษี
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม
พญ.รัชนี วิภาณุรัตน์
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม
พญ.สุเนตรา นิตยวรรธนะ
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม
พญ.ณัฐินี จิตครองธรรม
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม