0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.สุรัติ นัยวัฒนกุล

ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก, ศูนย์อายุรกรรม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2529
  • อายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2535
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2537

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00-12:00

วันจันทร์

08:00-14:00

วันอังคาร

08:00-14:00

วันพุธ

08:00-14:00

วันพฤหัสบดี

08:00-14:00

วันศุกร์

08:00-14:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก

นายแพทย์เอกสิทธิ์ วาณิชเจริญกุล
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
พญ.อารีสา มโนชญ์ปิติพงศ์
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก