0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.สุทัศน์ คันติโต

ศูนย์อายุรกรรม, สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  • รางวัลอันดับที่2 ประกวดวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ประจำปี พ.ศ.2559
  • Poster Presentation in ESC Congress 2016, Italy

งานวิจัยตีพิมพ์

  • Poster Presentation in ESC Congress 2016, Itary

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

08:00-14:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

07:00-14:00

วันพฤหัสบดี

10:00-20:00

วันศุกร์

07:00-15:00

วันเสาร์

07:00-16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม