0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ฐปนกุล เอมอยู่

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยศาสตร์, รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

08:00-16:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

12:00-20:00

วันพฤหัสบดี

08:00-14:00

วันศุกร์

08:00-16:00

วันเสาร์

08:00-20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

นายแพทย์วิกรานต์ สุรกุล
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ.ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ