0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์

ศูนย์สูตินรีเวช

ประวัติการศึกษา

  • มะเร็งวิทยานรีเวช, รพ.พระมงกุฎเกล้า (2559)
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
  • แพทยศาสตร์, รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร

13:00 - 17:00

วันพุธ

9:00 - 19:00

วันพฤหัสบดี

15:00 - 20:00

วันศุกร์

9:00 - 19:00

วันเสาร์

9:00 - 20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.พรรณวรา ปริตกุล
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ
ศูนย์สูตินรีเวช