0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์

ศูนย์สูตินรีเวช

ผู้เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  • Laparoscopic Surgery In Gynaecology

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
  • มะเร็งวิทยานรีเวช, รพ.พระมงกุฎเกล้า (2559)
  • Laparoscopic Surgery In Gynaecology E-Da Hospital ,Taiwan

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

-
วันจันทร์

-

-
วันอังคาร

13:00 - 17:00

วันพุธ

15.00 - 20.00

วันพฤหัสบดี

09.00 - 19.00

วันศุกร์

9:00 - 19:00

วันเสาร์

9:00 - 20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศูนย์สูตินรีเวช
รศ.ดร.นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.พรรณวรา ปริตกุล
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ
ศูนย์สูตินรีเวช