0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วิรุฬห์ มาวิจักขณ์

สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต

ผู้เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, Christ Hospital Oaklawn, Illiois, U.S.A
  • อายุรศาสตร์โรคไต, British Columbia Vancouver, Canada

ผลงานด้านวิชาการ

  • ผลงานแต่งตำราโรคไตภาษาอังกฤษที่พิมพ์ขายนานาชาติ 2 เล่ม
  • มีผลงานวิจัยเรื่องโรคไตและการเปลี่ยนไต กว่า 42 เรื่อง

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

9:00 - 12:00

วันอังคาร
-
วันพุธ

9:00 - 12:00

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

9:00 - 12:00

วันเสาร์

9:00 - 12:00

แพทย์อื่น ๆ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต

พญ.สุธานิธิ เลาวเลิศ
สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต
พญ.ผ่องพรรณ ทานาค
สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต
นพ.วิศิษฐ์ ลิ่วลมไพศาล
สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต
นพ.รุ่งโรจน์ คุณปะคัลภ์
สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต