0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วิศิษฐ์ ลิ่วลมไพศาล

ศูนย์อายุรกรรม, สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
  • อายุรแพทย์ทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
  • อายุรแพทย์โรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล, 2557

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

  • อายุรกรรมโรคไต

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Dialysis
  • Transplantation

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

9:00 - 12:00

อาทิตย์ที่ 1,3,5 ของเดือน
วันจันทร์

8:00 - 14:00

วันอังคาร

8:00 - 20:00

วันพุธ

8:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

8:00 - 12:00

วันศุกร์

8:00 - 16:00

วันเสาร์

9:00 - 12:00
9:00 - 16:00

9:00 -16:00 เสาร์ที่ 1,3,5 ของเดือน 9:00 -12:00 เสาร์ที่ 2,4 ของเดือน

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม