0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วิศิษฐ์ ลิ่วลมไพศาล

สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต

ผู้เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
  • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
  • อายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล, 2557

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Dialysis
  • Transplantation

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

วันจันทร์

08:00-14:00

วันอังคาร

08:00-20:00

วันพุธ

08:00-16:00

วันพฤหัสบดี

08:00-12:00

วันศุกร์

08:00-16:00

วันเสาร์

09:00-16:00

09:00-12:00

09:00-16:00

09:00-12:00

09:00-16:00

แพทย์อื่น ๆ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต

พญ.สุธานิธิ เลาวเลิศ
สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต
พญ.ผ่องพรรณ ทานาค
สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต
นพ.วิรุฬห์ มาวิจักขณ์
สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต
นพ.รุ่งโรจน์ คุณปะคัลภ์
สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต