0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ปิยะพร ชื่นกลิ่น

ศูนย์อายุรกรรม

 

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

17:00-22:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

17:00-22:00

ศุกร์ที่ 2 และ 4
วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.ปณชัย ศิลป์สัมฤทธิ์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม