0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วริษฐา ลักษณะพุกก์

ศูนย์จักษุ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา

ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา

  • อนุสาขาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ภาควิชาจักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ภาวะม่านตาอักเสบ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

08:00-12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์จักษุ

แพทย์หญิงสรัญญา สมิทธารักษ์
ศูนย์จักษุ
นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์
ศูนย์จักษุ
พญ.จิภาดา พฤกษาชลวิทย์
ศูนย์จักษุ
พญ.สุณิสา สินธุวงศ์
ศูนย์จักษุ