คำแนะนำวัคซีนพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค

โรคพิษสุนัขบ้ามีอัตราการเสียชีวิต 100% และยังไม่มียารักษา การฉีดวัคซีนก่อนสัมผัสโรคช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน