Coronary calcium score

การตีบตันของหลอดเลือดหัวใจเกิดจากการสะสมของไขมันและแคลเซียมในผนังหลอดเลือด การตรวจ coronary calcium score ช่วยบอกระดับของแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ ประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้