0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล

ศูนย์อายุรกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ และ อายุรศาสตร์การนอนหลับ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • อายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Stanford Sleep Disorder Center,CA,USA, 2007

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

13.00 - 17.00 น.

สัปดาห์ที่ 4

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

นพ.ปณชัย ศิลป์สัมฤทธิ์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข
ศูนย์อายุรกรรม