0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.พรชัย วัชระวณิชกุล

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2528)
  • อายุรศาสตร์, รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2534)
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, รพ.รามาธิลบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2538)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

10:00 - 16:00

วันอังคาร

08:00 - 16:00

วันพุธ

09:30 - 13:00

วันพฤหัสบดี

08:00 - 16:00

วันศุกร์

08:00 - 16:00

วันเสาร์

08:00 - 13:00 วันคู่
08:00 - 16:00 วันคี่

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม